Locaties stichting Erfgoed, Natuur en Landschap

De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap bestaat uit verschillende locaties en afdelingen:

 • locatie Museum Joure (adres Geelgietersstraat 1 te Joure),
 • locatie bezoekerscentrum Mar & Klif (adres De Brink 4 in Oudemirdum) en
 • afdeling Groen Doen (eveneens gevestigd aan De Brink 4 in Oudemirdum).

De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap is statutair gevestigd aan de Geelgietersstraat 1, 8501 CA te Joure.

Privacyverklaring

Voor het uitvoeren van de activiteiten verwerkt de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap soms persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u bezoeker bent van één van onze activiteiten, reserveringen doet op één van onze websites, meedoet educatief programma voor scholen of bij ons een event organiseert of bezoekt. Ook registreren we regelmatig persoonsgegevens om met u in contact te kunnen blijven; of dat nu is als nieuwsbrieflezer, vriend, relatie, sponsor of begunstiger of wanneer u meer informatie wilt over onze collectie.

In deze verklaring (hierna: “Privacyverklaring’) kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom (voor welke doeleinden) wij dat doen. Ook vindt u informatie over uw rechten als betrokkene.

Wij zijn ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap en alle aan haar gelieerde rechtspersonen van groot belang. Wij handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens als dit op grond van de AVG is toegestaan. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We verwerken ze alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens op passende technische en organisatorische wijze zijn beveiligd.

Deze privacyverklaring geldt voor bezoekers van onze websites en voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken in het kader van onze activiteiten, diensten en werkzaamheden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat voor de uitvoering van onze activiteiten, diensten of werkzaamheden nodig is. Een andere reden om uw persoonsgegevens te verwerken kan zijn omdat u zelf uw contactgegevens aan ons museum heeft verstrekt. Dat kan zijn omdat u graag met ons in contact wilt komen of blijven, informatie wenst, omdat u zich heeft aangemeld voor een van de nieuwsbrieven, ons museum ondersteunt als begunstiger of een evenement in ons museumcomplex wenst te organiseren.

In de praktijk verwerkt de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap persoonsgegevens van:

 • Bezoekers en deelnemers van activiteiten (waaronder leerkrachten)
 • Medewerkers waaronder ook vrijwilligers
 • Relaties, waaronder ook (oud)vrijwilligers en medewerkers
 • Collectie-eigenaren

Het type persoonsgegevens dat wij verwerken hangt af van onze relatie tot u.

Van bezoekers en deelnemers aan activiteiten verwerken wij

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Indien relevant: privé adresgegevens, privé telefoonnummer, privé-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Gegevens over uw activiteiten bij één van onze locaties/afdelingen
 • Indien relevant: het bedrijf/school/instelling waarvoor u werkt, het aantal mensen/schoolkinderen waarmee u meedoet met de activiteit/bezoek en evt. aanvullende informatie (bv. over welke groep, bijzonderheden over gebruikers van rolstoelen, rollators, etc).

Van medewerkers waaronder ook vrijwilligers verwerken wij

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
 • Een foto t.b.v. het smoelenboek
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Gegevens over uw werkzaamheden bij één van onze locaties/afdelingen
 • Indien relevant het bankrekeningnummer (soms)

Van relaties, waaronder ook (oud)vrijwilligers en medewerkers verwerken wij

 • Voor- en achternaam
 • Indien relevant: Bedrijf/instelling waarvoor u werkt
 • Geslacht
 • Indien relevant: privé adresgegevens, privé telefoonnummer, privé-mailadres
 • Gegevens over uw relatie met één van onze locaties/afdelingen

Van collectie-eigenaren verwerken wij

 • Voor- en achternaam
 • Indien relevant: Bedrijf/instelling waarvoor u werkt
 • Geslacht
 • Indien relevant: privé adresgegevens, privé telefoonnummer, privé-mailadres
 • Gegevens over het object dat u in bruikleen heeft gegeven of heeft geschonken

Van abonnee’s op onze nieuwsbrieven verwerken wij

 • Voor- en achternaam
 • Privé-mailadres

 Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van jongeren (jonger dan 16), tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kind om zo te voorkomen dat er gegevens zonder ouderlijke toestemming verzameld worden. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@museumjoure.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cameratoezicht in Museum Joure
In de locatie Museum Joure maken wij gebruik van cameratoezicht. Het doel van het cameratoezicht is de locatie Museum Joure te beveiligen. Het cameratoezicht draagt bij aan het bevorderen van het veiligheidsgevoel van bezoekers en werknemers, het voorkomen en verminderen van schade door vandalisme, het bevorderen van de opsporing van strafbare feiten, het beschermen van eigendommen en bezit, het voorkomen van criminaliteit. Daarnaast gebruiken wij het cameratoezicht om bij balie, winkel en horeca bij te kunnen springen in tijden van drukte.

De camera’s nemen geen geluid op en zijn alleen in de expositieruimtes, in de tuin, winkel, museumcafé, bij de balie en in de studieruimte geplaatst. De camerabeelden worden live bekeken en daarna maximaal 4 weken bewaard.

De camerabeelden worden niet gebruikt voor het beoordelen van medewerkers of vrijwilligers.

Bezoekers gaan er door het bezoeken van ons museumcomplex mee akkoord dat zij kunnen voorkomen in de beelden van het videobewakingssysteem. De verkregen beelden zullen enkel intern worden bekeken en gebruikt behalve wanneer er sprake is van een overtreding van de genoemde voorwaarden of andere calamiteiten. In dat geval heeft Museum Joure het recht om de beelden te verstrekken aan politie en opsporingsdiensten of de schadeverzekeraar.

Gebruik van foto’s en andere filmbeelden
Medewerkers van Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap maken ter registratie van activiteiten en voor publiciteitsdoeleinden zo nu en dan foto’s en filmbeelden in één van de locaties of bij een activiteit elders (georganiseerd door de stichting). In voorkomende gevallen worden fotografen ingeschakeld om foto- of filmbeelden te maken. Foto’s en film waarop mensen herkenbaar in beeld worden alleen gepubliceerd met instemming van degene die herkenbaar in beeld is gebracht.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bezoekers en deelnemers van activiteiten (waaronder leerkrachten)

 • U informeren over onze diensten en producten;

Medewerkers waaronder ook vrijwilligers

 • U kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • De stichting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Verklaring omtrent gedrag (soms)

Relaties, waaronder ook (oud)vrijwilligers en medewerkers

 • U informeren over onze diensten en producten;
 • U kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Collectie-eigenaren

 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om activiteiten rondom de collectie uit te kunnen voeren;
 • Het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten;

Bezoekers website

 • Wij analyseren uw gedrag om de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

Gegevensbeveiliging
Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen. Vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@museumjoure.nl.

Bewaren van persoonsgegevens
Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden. Indien het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting verstrekt de stichting  uw gegevens zo nodig aan vrijwilligers en partners. Met bedrijven en personen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of indien mogelijk, te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor wettelijke doeleinden.

Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@museumjoure.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Wij doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Heeft u toch een klacht over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het dan weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap via het e-mailadres info@museumjoure.nl. U kunt ook een brief sturen:

Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap
Postbus 75
8500 AB Joure

Wij willen u er op wijzen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigen van de privacystatement
De stichting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen vindt u altijd terug op de websites www.museumjoure.nl, www.marenklif.nl en www.groendoen.net.